Our Team

Shanta Nepali

Alok Thapa

Sudeep Bhaju

Pramod Karki

Sanjeev R. Shakya